Laagdrempelige opvoedsteun voor ouders met tieners in Amsterdam

Kenniswerkplaats Tienplus is eind 2015 overgegaan in de Kenniswerkplaats Transformatie Jeugd Amsterdam (KeTJA). Deze website wordt dan ook niet meer actief bijgehouden. Binnenkort kunt u meer over lezen over KeTJA op de website van Netwerk Effectief Jeugdstelsel Amsterdam (NEJA). Hier vindt u straks ook alle informatie van deze site terug. De portaalfunctie van KeTJA is wel al actief: heeft u een vraag over het nieuwe jeugdstelsel, dan kunt u die hier stellen.
Voor vragen kunt u contact opnemen met Marjolijn Distelbrink van het Verwey-Jonker Instituut. 

Nieuws

Nieuwe publicatie: Triple S. Evaluatie van de training Triple S in Hilversum-Zuid

14 juli 2015

De pedagogische civil society krijgt veel aandacht binnen de transitie jeugdzorg. Het versterken van de eigen kracht van de gezinnen en hun informele netwerk, vraagt echter om nieuwe kennis en vaardigheden. Om de betrokken professionals volledig toe te rusten, heeft SO&T de training Triple S (Sociale Steun Stimuleren) ontwikkeld. Triple S is nu in beheer van het ABC in Amsterdam. In Hilversum en Heerhugowaard zijn in 2013 de eerste groepen getraind en de ervaringen waren positief. In 2014 werden er weer trainingen gehouden in de Omroepstad. Of de reacties op deze educatieve lessen net zo positief waren al die van de eerste groepen is te lezen in dit rapport. Meer informatie

Nieuwe publicatie: In goede handen? Keuzen van migrantenouders rond voorschoolse educatie

29 mei 2015

Het creëren van een beter imago zou voorschoolse voorzieningen kunnen helpen om meer kinderen met een taal- en leerachterstand te bereiken. Moeders met een niet-westerse afkomst schuwen de voorzieningen onder meer door de negatieve media-aandacht, waaronder de bekende misbruikzaken. Aanbieders moeten potentiële klanten goed uitleggen wat zij doen om misbruik te voorkomen en garanderen dat de kinderen in goede handen zijn. Dit is één van de meerdere bevindingen die voort gekomen zijn uit dit onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut naar de belangrijkste redenen voor de moeders om geen gebruik te maken van voorschoolse voorzieningen. Verder doen zowel gemeenten als de aanbieders van voorschoolse educatie er verstandig aan om ouders met een niet-westerse afkomst, die kinderen hebben met een leerachterstand, beter te informeren. De informatie moet toegankelijk en helder zijn voor de doelgroep en aangeboden worden op plaatsen waar zij vaak komen (consultatiebureau, buurthuis, speeltuin). Meer informatie

Nieuwe publicatie: Opvoeddebatten met migrantenvaders

28 mei 2015

De methodiek ‘Opvoeddebatten met migrantenvaders’ is enkele jaren geleden ontwikkeld door Trias Pedagogica. De debatten hebben als doel om vaders die niet zo snel worden bereikt door formele opvoedondersteuning met elkaar te laten reflecteren op het vaderschap. Aanvullend krijgen zij kennis over opvoeding en ontwikkeling aangereikt. De methodiek is oorspronkelijk ontwikkeld voor Marokkaanse vaders, maar wordt recent ook uitgevoerd met Somalische en Ghanese vaders. Het Verwey-Jonker Instituut werkte met de ontwikkelaars en met Hogeschool Inholland aan de beschrijving van de toepassing van de methodiek bij deze nieuwe groepen, en aan de onderbouwing van de methodiek. Dit rapport vormt het produkt van deze samenwerking. Meer informatie

Nieuwe publicatie: Marokkaanse vaders bereiken met opvoedsteun

31 maart 2015

Hoe Amsterdamse ouder-en-kindadviseurs Marokkaanse vaders ondersteunen bij hun vaderrol is te lezen in dit artikel. De adviseurs proberen hiervoor aan te sluiten bij hun informele netwerken en leefwereld. Onder andere de methode Triple P wordt gebruikt. In het licht van de nieuwe jeugdwet werken veel gemeenten met interdisciplinaire teams die ouders en jeugdigen op wijkniveau ondersteunen, onder andere in Amsterdam is daarmee geëxperimenteerd. De uitdaging ligt in het combineren van deze nieuwe werkwijze met 'oude' methoden die werken. De ervaringen die in Amsterdam zijn opgedaan zijn wellicht interessant voor professionals of hun leidinggevenden in wijkteams jeugd die werken in een multi-etnische setting. Zeker in grotere gemeenten zijn migrantenvaders een belangrijke en tegelijkertijd nog weinig bereikte groep. Meer informatie

Helping families change conference 2015

24 februari 2015

De 17e editie van de Helping Families Change Conference wordt vanaf morgen tot en met vrijdag gehouden in Nederland, om precies te zijn in de Beurs van Berlage in Amsterdam. Deze gerenommeerde internationale conferentie staat in het teken van opvoedingsondersteuning en de uitvoering van evidence based gezinsinterventies in meer dan 25 verschillende landen. De conferentie is bedoeld voor professionals, onderzoekers en beleidsmakers en anderen die geïnteresseerd zijn in opvoedingsondersteuning. Zowel Majone Steketee, Trees Pels en Marjolijn Distelbrink van het Verwey-Jonker Instituut leveren op donderdag een bijdrage. Meer informatie

Nieuwe publicatie:Triple P and ethnic diversity in the Netherlands

24 februari 2015

Triple P Divers was en onderzoeksproject waarmee is onderzocht of het programma Triple P (Positive Parenting Program) ook werkt voor niet-westerse ouders. Dit programma biedt hen opvoedondersteuning op maat. Deze publicatie beschrijft hoe het programma werkt, maar ook wat de verbeterpunten zijn. Meer informatie

Nieuwe publicatie: Bouwstenen van een lerend systeem

19 februari 2015

Bij de nieuwe wijze om opvoed- en opgroeisteun op wijkniveau aan te bieden, is een cultuuromslag bij de betrokken professionals nodig. Het uitgangspunt waarbij ouders en kinderen zelf de regie hebben en houden over de opvoeding en de inzet van hulp, vraagt van de wijkteams jeugd en gezin een verandering in denken, handelen, houding en type expertise. De andere elementen waar de teams aan werken in hun weg naar professionalisering staan beschreven in het rapport: Bouwstenen van een lerend systeem. Meer informatie

Symposium over angst en depressie in een diverse samenleving

30 september 2014

Maar liefst 1 op de 5 Nederlanders kampt tijdens zijn/haar leven met een angststoornis. Depressie komt even vaak voor. Nederlanders met een migratie-achtergrond hebben vaker een angst- en/of stemmingsstoornis dan autochtone Nederlanders. Ook wijst veel informatie op het gegeven dat deze stoornissen bij deze groep relatief onderbehandeld blijft. Het symposium richt zich op het vergaren en verspreiden van kennis over de achtergronden en oorzaken van angst en depressie in een diverse samenleving. Zo wordt onder meer stilgestaan bij de vraag hoe een depressie er bij Turkse en Marokkaanse Nederlanders eruitziet en of er verschillen zijn in uitingsvorm en beleving. Klik hier voor het volledige programma.
 

Wanneer: Vrijdag 7 november 2014
Tijd: 8.45 - 17.30 uur 
Locatie: Tilburg University, Tilburg (Warande gebouw)
Aanmelden: www.tiu.nu

Nieuwe brochure: Jongerenwerk als schakel in positief jeugdbeleid

20 juni 2014

Wat is de plaats van het jongerenwerk als (preventieve) schakel in het nieuwe jeugdbeleid dat de gemeente Amsterdam ontwikkelt? In opdracht van Combiwel heeft het Verwey-Jonker Instituut / Kenniswerkplaats Tienplus zich over deze vraag gebogen, op basis van de recente literatuur over het jongerenwerk en van enkele groepsgesprekken met jongerenwerkers van Combiwel. Deze brochure geeft de resultaten weer, die ook neergelegd zijn in een korte film.

 

 

 

Nieuwe publicatie: Sociale Steun Stimuleren

26 mei 2014

Met de transformatie van het jeugdstelsel zien gemeenten zich geplaatst voor nieuwe opgaven. Een daarvan is het beter ondersteunen van de eigen kracht van gezinnen en van (wijk)netwerken. Dit vraagt een omslag in de werkwijze van beroepskrachten die werken met gezinnen. Zij moeten leren gezinnen zo veel mogelijk eigen vragen te laten stellen, zelf oplossingen te laten vinden voor problemen, netwerken rond gezinnen aan te spreken en samen te werken met vrijwilligers en professionals in de pedagogische civil society... Meer informatie

 

 

 

Uitnodiging inspiratieochtend wijkacademies opvoeden en meer

20 mei 2014

 

Opvoeden in multiculturele wijken is een actueel thema. Tijdens de inspiratieochtend kun je nader kennis maken met de drie verschillende Wijkacademies Opvoeden in Nederland. In deze Wijkacademies gaan ouders van verschillende komaf met elkaar in gesprek en gaan ze op zoek naar nieuwe verbindingen met professionals. Raak op de hoogte van belangrijke thema’s rondom opvoeden in Schalkwijk te Haarlem, de Schilderswijk in Den Haag en Amsterdam Oost en laat je inspireren door de verhalen van de ouders uit de kerngroepen. 

Wanneer: Donderdag 22 mei 2014
Tijd: 10:00-13:00. Aansluitend: Lunch voor wie nog tijd heeft
Locatie: Planetarium in Amsterdam Zuidoost (Kromwijkdreef 11, bereikbaar met metro 53)
Aanmelden: www.stichtingbmp.nl

Onderzoeksprijs 2014 van Hogeschool Inholland

8 april 2014

Nadat de Kenniswerkplaats Tienplus op 10 maart j.l. de ZonMw-parel ontving voor haar gehele oeuvre, kreeg het lectoraat Leefwerelden van Jeugd van Hogeschool Inholland, een van de partners van Kenniswerkplaats Tienplus, op 8 april opnieuw een prijs: de Onderzoeksprijs 2014 van Hogeschool Inholland, voor het onderzoek 'Diversiteit in Vakmanschap'. "Het is een maatschappelijk relevant onderzoek, dat bovendien zeer leesbaar is, met mooie concrete aanbevelingen en waarin studenten nadrukkelijk aan het woord zijn", aldus de jury.
Lees hier verder

ZonMw Parel voor Kenniswerkplaats Tienplus

10 maart 2014, 11.00

Namens de Kenniswerkplaats Tienplus ontving prof. dr. Trees Pels vandaag op het Congres Jeugd in Onderzoek een ZonMw Parel voor het diversiteitsgevoeliger maken van de jeugdsector. Door maatwerk en het ontwikkelen van diverse adviezen, instrumenten en evidence based interventies kan beter hulp en ondersteuning worden geboden aan voorheen lastig bereikbare doelgroepen. Dit komt nu goed van pas bij de uitvoering van de transitie binnen de zorg voor jeugd.

Symposium ‘Samen voor zelfredzaamheid in de triade ouder, kind en professional: welke competenties zijn nodig?’

12 december 2013, 13.00 tot 16.30 uur - Leiden

De Academische Werkplaats Samen voor de Jeugd in de regio Noordelijk Zuid-Holland nodigt u uit om deel te nemen aan een symposium over de voorwaarden waaronder ouders en jongeren op eigen kracht invulling kunnen geven aan hun leven en zo nodig hun problemen de baas kunnen worden. Pauline Naber van Kenniswerkplaats Tienplus spreekt over het Opleiden van pedagogen nieuwe stijl: leren herkennen van eigen kracht. Programma, Aanmelden en Meer informatie via Dr. Paul Kocken (TNO) »

Bouwstenen voor gemeentelijk preventiebeleid

7 oktober 2013, Signalering, bereik en toeleiding naar hulp bij migrantenjeugd

Presentatie op YouTube van Trees Pels tijdens het festival 'Voor de jeugd', 7 oktober 2013 Westergasfabriek Amsterdam.

Participatie & Empowerment

26 september 2013 - De rollen van allochtone patiënten(organisaties) bij het verbeteren van de kwaliteit van zorg

In deze brochure staan de resultaten van het project Patiëntenparticipatie van allochtonen met kanker bij het verbeteren van de kwaliteit van zorg - onderdeel van het door ZonMw en VSB gefinancierde programma Patiëntenparticipatie in onderzoek, kwaliteit en beleid. Meer informatie »

Engelse vertaling van Meetladder Diversiteit Interventies, Deel II

2 september 2013 - Part II from Diversity Developmental Tool for Interventions

In recent years, increasing attention has been paid to the effectiveness of interventions aimed at supporting families, parents or young people. There is no easy answer to the question whether an intervention is effective. Effective for whom? Meer informatie »

Nu online: Videoverslagen Seminar Opvoeden tot sociale verantwoordelijkheid: op zoek naar een nieuwe pedagogische impuls.

Videoverslagen van 28 februari 2013

Op YouTube zijn de videoverslagen beschikbaar van de sprekers Wethouder Burgerschap en Diversiteit van Amsterdam, Andrée van Es, dr. Tjeert Othof (VU), prof. dr. Doret de Ruyter (VU), prof. dr. Hans Boutellier (VU/Verwey-Jonker Instituut) en prof. dr. Trees Pels. Meer informatie »

Nieuw: Implementatie en communicatie

Diversiteit, advies op maat

Leven er in uw (kennis)praktijk vragen over diversiteit? Een advies op maat van Kenniswerkplaats Tienplus kan dan uitkomst bieden. Meer informatie »