Vakmanschap nieuwe stijl

Vakmanschap nieuwe stijl bestaat uit twee projecten:

  1. Continuering van de activiteiten voor het diversiteitsgevoeliger maken van pedagogische opleidingen HH, HvA en VU.
  2. Nieuwe eisen aan pedagogische professionals.
  3. Onderzoeksprijs 2014 van Hogeschool Inholland, voor het onderzoek 'Diversiteit in Vakmanschap'

Ad 1. Diversiteitgevoeliger maken pedagogische opleidingen HH, HvA en VU.

Continuering van activiteiten HIH, HvA, VU
Hogeschool Inholland en Hogeschool van Amsterdam
sluiten halverwege 2012 af met een rapportage waarin goede voorbeelden van diversiteitgevoelig opleiden worden beschreven, inclusief een stappenplan hoe zo’n analyse en verbeterplan elders in de opleidingen en op andere hogescholen aan te pakken. Daarbij komt ook de aansluiting bij en samenwerking met de praktijk aan de orde. Daarna worden vervolgstappen gezet om in de breedte van de opleidingen te werken aan verankering in het curriculum, de daarbij betrokken ontwikkelteams en curriculumcommissies.

Vanaf september 2012 zijn de activiteiten gericht op deskundigheidsbevordering van docenten door hen via intervisie én via visitaties van de praktijk te laten leren. Bij het laatste gaat het om praktijkgericht onderzoek waarbij docenten werkers in het veld bevragen op wat speelt en hoe zij daar in de opleiding op kunnen aansluiten.

Wat betreft de Vrije Universiteit: het bestuur van de Faculteit der Psychologie en Pedagogiek heeft het groene licht gegeven voor uitvoering van het advies waarmee de vorige projectperiode is afgesloten (de rapportage komt binnenkort uit). Het vervolg van het project is gericht op doorvoering van het advies en evaluatie van de genomen stappen.

Ad 2. Nieuwe eisen aan pedagogische professionals

Dit deelproject vindt plaats in samenwerking met DMO/Amsterdam, die ook in de ‘OKC-Academie’ met praktijk en Amsterdamse kennisinstellingen werkt aan vakmanschap nieuwe stijl. We gaan om de competenties van de nieuwe professional in drie (veelbelovende) pedagogische praktijken benoemen (wat moet hij/zij kennen en kunnen). Dit doen we door studie van beschikbare kennis, methodiekarticulatie (explicitering van in het veld aanwezige ervaring) en leren van goede praktijken. Daarna stellen we, via uitwisseling tussen opleiding en beroepspraktijk, (onderdelen) van de benodigde opleidings- en scholingsbehoeften vast. Doel van het traject: zichtbaar maken van (goede) voorbeelden van werkwijzen en competenties van de nieuwe professional (jeugd- en gezinswerker). Maar ook van basale kennis, vaardigheden en attitudes die nodig zijn om met gezinnen, jongeren, vrijwilligers te werken. Deze voorbeelden zijn input voor zowel de beroepspraktijk als voor het onderwijs dat daartoe opleidt.

Onderzoeksprijs 2014 van Hogeschool Inholland, voor het onderzoek 'Diversiteit in Vakmanschap'

datum: 8-4-2014

Nadat de Kenniswerkplaats Tienplus op 10 maart j.l. de ZonMw-parel ontving voor haar gehele oeuvre, kreeg het lectoraat Leefwerelden van Jeugd van Hogeschool Inholland, een van de partners van Kenniswerkplaats Tienplus, op 8 april opnieuw een prijs: de Onderzoeksprijs 2014 van Hogeschool Inholland, voor het onderzoek 'Diversiteit in Vakmanschap'. "Het is een maatschappelijk relevant onderzoek, dat bovendien zeer leesbaar is, met mooie concrete aanbevelingen en waarin studenten nadrukkelijk aan het woord zijn", aldus de jury.


Namens betrokken onderzoekers, docenten en studenten neemt Veerle Knippels de prijs in ontvangst.

Professionals die in de jeugdzorg ouders en kinderen van uiteenlopende etnische en sociale achtergronden begeleiden bij hun ontwikkeling en opvoeding moeten daartoe voldoende toegerust zijn. Het curriculum van veel opleidingen is echter veelal ‘wit’ gekleurd. In het project Diversiteit in Vakmanschap hebben onderzoekers, docenten en studenten van de opleidingen Pedagogiek en Social Work én professionals uit de praktijk samen onderzocht hoe de inhoud en gebruikte werkvormen van het curriculum bijgesteld kunnen worden. Zodat ze beter aansluiten bij wat er in de multi-etnische beroepspraktijk gevraagd wordt.
Collegelid Huug de Deugd overhandigde dinsdag 8 april tijdens de Dag van het Onderzoek van Hogeschool Inholland in Den Haag de prijs aan onderzoeker Veerle Knippels. Wegens omstandigheden kon lector/projectleider Pauline Naber niet live aanwezig zijn bij de uitreiking. Verbaasd en blij belde Veerle direct Pauline om het goede nieuws mee te delen, die op haar beurt ook heel enthousiast was. "Een mooie stimulans en erkenning van Inholland voor ons en alle partijen die hierbij betrokken zijn geweest", aldus het onderzoeksduo. Volgens Pauline Naber een onderstreping van effectieve én plezierige samenwerking tussen onderzoek, onderwijs en beroepspraktijk.

Volgens de jury is het onderzoek bij uitstek "uit de dagelijkse praktijk van het onderwijs gegrepen. Het onderzoek leverde een rapport, een film en mooie instrumenten voor het onderwijs op.”

Aan het onderzoek hebben meerdere partners (Hogeschool Inholland, Hogeschool van Amsterdam, Vrije Universiteit, praktijkinstellingen) in de regio samengewerkt. Dit heeft geresulteerd in versterking van diversiteitssensitief vakmanschap: bewustzijn, kennis en vaardigheden om álle ouders en jeugd die zorg nodig hebben te bereiken en op een kwalitatieve en effectieve manier te ondersteunen.

Het project Diversiteit in Vakmanschap is onderdeel van de Kenniswerkplaats Tienplus, een meerjarig samenwerkingsverband van partners uit onderzoek, onderwijs, beleid én praktijk die in de regio Amsterdam samenwerken aan verbetering van de preventieve pedagogische infrastructuur rondom ouders van tieners. De kenniswerkplaats wordt gefinancierd met middelen van ZonMw en de gemeente Amsterdam.

De jury van de Onderzoeksprijs 2014 bestond uit:

  • Ineke van Halsema (voormalig Inholland-directeur van het toenmalige Institute of Advanced Studies and Applied Research en huidig directeur van de Academie voor Masters & Professional Courses van De Haagse Hogeschool).
  • Pieter Jelle Beers, onderzoeker aan de Universiteit Wageningen, Erasmus Universiteit en themacoördinator wetenschappelijke projecten bij het agrarische kennisnetwerk Transforum.
  • Huug de Deugd, lid College van Bestuur Hogeschool Inholland.

Uit dit project is onder andere het rapport Bouwstenen van een lerend systeem uit voortgevloeid.

Contactpersoon: Pauline Naber, Hogeschool Inholland
E-mail: pauline.naber@inholland.nl